Zrób najlepszy prezent! 99zł za 1 sztukę HairCarePanda! Kup! ×
Darmowa dostawa  Darmowa dostawa od 150zł
Dostawa na CAŁY ŚWIAT  Dostawa na CAŁY ŚWIAT             FB

Regulamin konkursu

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ „Misie żelkowe i GWIAZDY filmowe

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady, zakres, warunki uczestnictwa, czas trwania Akcji Promocyjnej, jak również sposób informowania o Akcji Promocyjnej i jej warunkach, sposób składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000341010.

 

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie sformułowania mają następujące znaczenie, niezależnie od liczby pojedynczej lub mnogiej, w której są użyte:

a) Wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej – zakup dwóch dowolnych opakowań żelek marki Noble Health w dowolnym miejscu oraz przesłanie dowodu ich zakupu na adres Noble Health sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 26-600 Radom wraz z podaniem adresu e-mail i numeru telefonu.

b) Akcja Promocyjna – niniejsza akcja ogłoszona i organizowana przez Noble Health, na podstawie której Uczestnicy, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, otrzymają elektroniczny bilet do kina HELIOS.

c) Uczestnik – osoba fizyczna, która w sposób zgodny z Regulaminem, wzięła udział w Akcji Promocyjnej poprzez prawidłowe wykonanie czynności określonych w Regulaminie.

d) Regulamin – niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej.

e) Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926), przetwarzane przez Noble Health wyłącznie dla celów wskazanych w Regulaminie.

f) Organizator – Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Jedlińsk.

g) Ustawa o Ochronie Danych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926).

 

III. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 01.09.2017 o godzinie 00:00 i kończy w dniu 30.09.2017
o godzinie 23:59.

2. Udział w Akcji Promocyjnej jest dobrowolny.

3. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być pełnoletnia osoba fizyczna. W przypadku osób niepełnoletnich, mogą one być uczestnikiem Akcji Promocyjnej, pod warunkiem pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.

4. Aby wziąć udział w Akcji Promocyjnej, należy zakupić dwa dowolne opakowania żelek marki Noble Health w dowolnym miejscu oraz przesłanie dowodu ich zakupu wystawionego przez Noble Health lub jej partnera na adres Noble Health sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 26-600 Radom wraz z podaniem adresu e-mail i numeru telefonu Uczestnika. Organizator w terminie 7 dni od otrzymania dowodu zakupu prześle na podany przez Uczestnika adres e-mail elektroniczny bilet do kina, do wykorzystania w terminie do 6 miesięcy. Bilet do kina jest na dowolny seans w repertuarze kina Helios.

5. Przystępując do Akcji Promocyjnej, Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z Regulaminem.

6. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora.

7. Organizator wymaga, aby dowody zakupu zostały przesłane na adres Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym.

8. Otrzymany od Organizatora bilet elektroniczny do kina nie podlega wymianie na pieniądze oraz inne produkty.

 

IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przystępując do Akcji Promocyjnej, Uczestnik na mocy odrębnych oświadczeń woli, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją Akcji Promocyjnej
i dostarczenia biletu do kina.

2. Administratorem zbioru danych zawierającego dane osobowe Uczestników, w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, jest Noble Health sp. z o.o. z siedzibą w Wielogórze, ul. Warszawska 62, 26-660 Radom.

3. Dane Osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane przez Noble Health wyłącznie w celach związanych z realizacją Akcji Promocyjnej, przesyłaniem biletów oraz ewentualnie w celach reklamacyjnych, o których mowa w pkt V Regulaminu, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych.

4. Dane Osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej przechowywane są tylko przez czas trwania Akcji Promocyjnej. Po jej zakończeniu zostaną usunięte.

5. Każdy z Uczestników może żądać w dowolnym czasie zaprzestania wykorzystywania przez Noble Health swoich Danych Osobowych w celach, o których mowa powyżej. Jeżeli żądanie takie zgłoszone zostanie w okresie trwania Akcji Promocyjnej, Uczestnik zostanie wykluczony z udziału w Akcji Promocyjnej.

6. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich Danych Osobowych oraz ich poprawiania.

7. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że ich niepodanie, podanie niepełnych lub podanie chociażby częściowo nieprawdziwych bądź nieprawidłowych Danych Osobowych uniemożliwia udział w Akcji Promocyjnej.

 

V. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i wysłane listem poleconym na adres: Noble Health sp. z o.o., ul. Graniczna 17, 26-600 Radom. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. Reklamacje niespełniające powyższych wymogów nie podlegają rozpatrzeniu.

2. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Akcji Promocyjnej oraz w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia jej zakończenia. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

3. Na rozpatrzenie reklamacji Noble Health ma 30 (trzydzieści) dni roboczych liczonych od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Noble Health pisemnie powiadomi Uczestnika Konkursu w ciągu 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji.

4. Uczestnikowi w razie niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia reklamacji przysługuje prawo odwołania się do Sądu powszechnego.

5. Odpowiedzialność Noble Health jest ograniczona względem Uczestnika do wartości zakupionych produktów w postaci żelek, jak również do zgodnego z Regulaminem przeprowadzenia konkursu.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie informacje o Akcji Promocyjnej zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej na stronie internetowej www.noblehealth.com oraz kanałach społecznościowych marki Noble Health Facebook. Regulamin Akcji Promocyjnej jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.

3. Noble Health zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Akcji Promocyjnej z ważnych powodów w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub pogorszenia warunków Akcji Promocyjnej.

4. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

5. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

6. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Akcji Promocyjnej.

 

Nagrody allegro
DOŁĄCZ DO NAS   Instagram FB
Kontakt   (48) 670 28 87
Nagrody
allegro
Ładowanie...
dodawanie
produktu
message allegro Oficjalne konto  allegro